Regelgeving

in dit dossier heb ik twee wetsartikelen opgenomen die worden toegepast bij de toetsing van de beginselen die moeten worden overwogen om te kijken of een persoon onevenredig in zijn belang wordt getroffen bij het maken van een BKR-registratie. Art. 8 Wbp Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens is van belang waneer de vraag wordt gesteld of een kredietverstrekker…

Read More

Kamerstukken

Memorie van toelichting Wpb De belangrijkste regelgeving die wordt gehanteerd in zaken omtrent de verwijdering van BKR-registraties is art. 8 Wpb (Wet bescherming persoonsgegevens). Dit artikel geeft zes limitatief opgesomde rechtvaardigingsgronden waarbij de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan. De hoge raad heeft op grond van onder andere deze memorie van toelichting besloten dat als de…

Read More

Niet ontvangen vooraankondiging en meer dan 5 jaar geëindigd hypotheekrecht leidt niet tot verwijdering gegevens.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 31-05-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4289 Een schuldenaar die een hypotheek heeft afgesloten bij de Rabobank raakt in financieel zwaar weer. Het hypotheekrecht wordt uitgevoerd en een restschuld blijft staan. Meer dan vijf jaar later verzoekt de schuldenaar de voorzieningen rechter de Rabobank te veroordelen tot medewerking aan het verwijderen van de BKR-registratie. Hierbij voert de schuldenaar aan…

Read More

rechtvaardigingsgrond maakt belangenafweging niet overbodig

HR 09-09-2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097 De hoge raad heeft uitspraak gedaan over een zaak waar de verzoeker een kleine betalingsachterstand had op diens doorlopend krediet met Satander als kredietverstrekker. de verzoeker heeft na enkele brieven en twee BKR-registraties het gehele bedrag betaald. De kredietverstrekker weigert echter de registraties te schrappen. De hoge raad kijkt in dit geval…

Read More

Hoge restschuld onvoldoende voor nadelige BKR-registratie

Hof Amsterdam 29 maart 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:1187, Prg 2016/128 Een schuldenares kon door een nadelige BRK-registratie geen hypothecaire lening krijgen. De BKR-registratie betrof een code drie registratie waarbij de kredietverstrekker een bedrag van €250.- of meer heeft moeten afboeken. Deze was afkomstig van een lening die de schuldenares had afgesloten met de kredietverstrekker. Van dit krediet is de rente betaalt. Echter was de…

Read More

Bank veroordeeld tot verwijdering van na aflossing geplaatste BKR-registratie

– Rb. Amsterdam 13-10-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6630, NJF 2017/16   Een klant verzoekt de rechter om ING Bank te veroordelen tot de verwijdering van een negatieve BKR-registratie. Deze registratie had betrekking op een betalingsachterstand van hypotheeklasten die ten tijden van deze registratie al reeds was afbetaald. Al eerder had een voorzieningenrechter het oordeel geveld dat een code drie registratie…

Read More