Kamerstukken

Memorie van toelichting Wpb De belangrijkste regelgeving die wordt gehanteerd in zaken omtrent de verwijdering van BKR-registraties is art. 8 Wpb (Wet bescherming persoonsgegevens). Dit artikel geeft zes limitatief opgesomde rechtvaardigingsgronden waarbij de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan. De hoge raad heeft op grond van onder andere deze memorie van toelichting besloten dat als de…

Read More