weblogs

Voor het onderwerp heb ik een aantal webartiekelen rijtje gezet. In dit artikel wordt uiteengezet wanneer het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken en wat de uitspraak van de hoge raad op 9 september 2011 hieraan heeft toegevoegd. er wordt hier beschreven dat bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. G. Rimen,…

Read More

Regelgeving

in dit dossier heb ik twee wetsartikelen opgenomen die worden toegepast bij de toetsing van de beginselen die moeten worden overwogen om te kijken of een persoon onevenredig in zijn belang wordt getroffen bij het maken van een BKR-registratie. Art. 8 Wbp Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens is van belang waneer de vraag wordt gesteld of een kredietverstrekker…

Read More

Kamerstukken

Memorie van toelichting Wpb De belangrijkste regelgeving die wordt gehanteerd in zaken omtrent de verwijdering van BKR-registraties is art. 8 Wpb (Wet bescherming persoonsgegevens). Dit artikel geeft zes limitatief opgesomde rechtvaardigingsgronden waarbij de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan. De hoge raad heeft op grond van onder andere deze memorie van toelichting besloten dat als de…

Read More

Overig

 Art. 8 Wbp uitgelegd door Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit persoonsgegevens heeft op haar site een toelichting staan van de limitatieve opgesomde rechtvaardigingsgronden die tot verwerking van persoonsgegevens kunnen leiden. Ook komen de uitzonderingen uit art. 7 en 8 Wbp aan bod en is er een opsomming van interessante jurisprudentie. Autoriteit Persoonsgegevens ‘Artikel 8 Wbp‘ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2-voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-1 Oneens met uw…

Read More