Litratuur

de volgende boeken hebben betrekking op de werking van de Wbp:   Holvast 2004 J. Holvast, Awb en bescherming van persoonsgegevens, Deventer: Kluwer Winter 2009 H.B. Winter, Wat niet weet, wat niet deert : een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers  

Read More

weblogs

Voor het onderwerp heb ik een aantal webartiekelen rijtje gezet. In dit artikel wordt uiteengezet wanneer het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken en wat de uitspraak van de hoge raad op 9 september 2011 hieraan heeft toegevoegd. er wordt hier beschreven dat bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. G. Rimen,…

Read More

Regelgeving

in dit dossier heb ik twee wetsartikelen opgenomen die worden toegepast bij de toetsing van de beginselen die moeten worden overwogen om te kijken of een persoon onevenredig in zijn belang wordt getroffen bij het maken van een BKR-registratie. Art. 8 Wbp Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens is van belang waneer de vraag wordt gesteld of een kredietverstrekker…

Read More

Kamerstukken

Memorie van toelichting Wpb De belangrijkste regelgeving die wordt gehanteerd in zaken omtrent de verwijdering van BKR-registraties is art. 8 Wpb (Wet bescherming persoonsgegevens). Dit artikel geeft zes limitatief opgesomde rechtvaardigingsgronden waarbij de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan. De hoge raad heeft op grond van onder andere deze memorie van toelichting besloten dat als de…

Read More

Nieuwsberrichten

Het AD schrijft dat mobiele telefoons waarbij de waarde €250.- of weer bedraagt ook moeten worden opgenomen bij het BKR register. voorheen gold hier een gedoogbeeld voor, dit moet echter anders. Telefoonmaatschappijen slaagden er niet in om zelf met een geschikte gedragscode te komen. De registratie kan gevolgen hebben voor het aanvragen van een hypotheek. ‘Nieuwe…

Read More

Niet ontvangen vooraankondiging en meer dan 5 jaar geëindigd hypotheekrecht leidt niet tot verwijdering gegevens.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 31-05-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4289 Een schuldenaar die een hypotheek heeft afgesloten bij de Rabobank raakt in financieel zwaar weer. Het hypotheekrecht wordt uitgevoerd en een restschuld blijft staan. Meer dan vijf jaar later verzoekt de schuldenaar de voorzieningen rechter de Rabobank te veroordelen tot medewerking aan het verwijderen van de BKR-registratie. Hierbij voert de schuldenaar aan…

Read More

Overig

 Art. 8 Wbp uitgelegd door Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit persoonsgegevens heeft op haar site een toelichting staan van de limitatieve opgesomde rechtvaardigingsgronden die tot verwerking van persoonsgegevens kunnen leiden. Ook komen de uitzonderingen uit art. 7 en 8 Wbp aan bod en is er een opsomming van interessante jurisprudentie. Autoriteit Persoonsgegevens ‘Artikel 8 Wbp‘ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2-voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-1 Oneens met uw…

Read More

rechtvaardigingsgrond maakt belangenafweging niet overbodig

HR 09-09-2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097 De hoge raad heeft uitspraak gedaan over een zaak waar de verzoeker een kleine betalingsachterstand had op diens doorlopend krediet met Satander als kredietverstrekker. de verzoeker heeft na enkele brieven en twee BKR-registraties het gehele bedrag betaald. De kredietverstrekker weigert echter de registraties te schrappen. De hoge raad kijkt in dit geval…

Read More

Gedraging van geregistreerde heeft invloed op toetsing aan proportionaliteit en subsidiariteit.

Rb. Noord-Holland 26-11-2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11680, NJF 2016/123 De rechter heeft een verzoek tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie afgewezen. Voordat een kredietverstrekker een negatieve BKR-registratie uitvoert dienen de belangen aan de proportionaliteit- en subsidiariteits-eisen te worden onderworpen. Hierbij zal moeten worden gekeken of de gevolgen van de registratie in verhouding staat tot het te dienen doel van de…

Read More

Hoge restschuld onvoldoende voor nadelige BKR-registratie

Hof Amsterdam 29 maart 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:1187, Prg 2016/128 Een schuldenares kon door een nadelige BRK-registratie geen hypothecaire lening krijgen. De BKR-registratie betrof een code drie registratie waarbij de kredietverstrekker een bedrag van €250.- of meer heeft moeten afboeken. Deze was afkomstig van een lening die de schuldenares had afgesloten met de kredietverstrekker. Van dit krediet is de rente betaalt. Echter was de…

Read More