Memorie van toelichting Wpb

De belangrijkste regelgeving die wordt gehanteerd in zaken omtrent de verwijdering van BKR-registraties is art. 8 Wpb (Wet bescherming persoonsgegevens). Dit artikel geeft zes limitatief opgesomde rechtvaardigingsgronden waarbij de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan. De hoge raad heeft op grond van onder andere deze memorie van toelichting besloten dat als de betrokkene erop wijst dat bij een bepaalde verwerking van gegevens met zijn belangen onvoldoende rekening is gehouden, zal de verwerker de afweging alsnog moeten maken op basis van de dan bekende feiten en omstandigheden. om deze reden is de memorie van toelichting toegevoegd aan dit dossier.

 

Klik hier om de memorie van toelichting te bekijken